Leveringsvoorwaarden

BEHORENDE BIJ VIDAY B.V. OVEREENKOMST INZAKE DE VERVAARDIGING VAN EEN MEDIAPRODUCTIE VIDEO

ARTIKEL 1 – BEGRIPSBEPALING EN TOEPASSELIJKHEID

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. opdrachtgever: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon, die VidayB.V. opdraagt werkzaamheden te verrichten;
 2. opdracht: de overeenkomst waarbij Viday B.V. zich jegens de opdrachtgever verbindt de doordeze opgedragen werkzaamheden onder toepassing van het bij deze voorwaarden bepaalde te verrichten en waarbij de opdrachtgever zich jegens Viday B.V. verbindt de bedongen tegenprestatie te verrichten;
 3. ontwerp: de synopsis, het scenario, het storyboard, het draaiboek en al het gene wat ten grondslag ligt aan een te vervaardigen of te bewerken audiovisueel werk.
 4. productie: het op basis van een ontwerp vervaardigen of bewerken van een audiovisueel werk
 5. audiovisueel werk: een reeks van bewegende beelden dan wel een reeks opvolgende enonderling samenhangende beelden, al dan niet voorzien van geluid en ongeacht de wijze waarop deze zijn vastgelegd.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot verbintenissen tot vervaardiging van ontwerpen en/of producties en/ of aflevering of ter beschikkingstelling van audiovisuele werken, uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen of precontractuele rechtsbetrekkingen. Zij zijn voorts van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband met dergelijke overeenkomsten, handelingen of precontractuele rechtsbetrekkingen.

ARTIKEL 2 – TOTSTANDKOMING OPDRACHT
De opdracht komt tot stand na schriftelijke aanvaarding door Viday B.V..

ARTIKEL 3 – UITVOERING OPDRACHT DOOR VIDAY B.V.

3.1 Viday B.V. zal de opdracht zelfstandig en buiten dienstbetrekking van de opdrachtgever naar beste weten en kunnen uitvoeren.

3.2 Tenzij de aard van de werkzaamheden zich daartoe niet leent en partijen anders overeenkomen kunnen de werkzaamheden van Viday B.V. ter uitvoering van de opdracht de volgende fasen bevatten:

 1. het maken van een ontwerp;
 2. het maken van de productie in werkkopie of offline montage;
 3. het maken van de productie in answerprint of online montage met geluidsnabewerking.

BEHORENDE BIJ VIDAY B.V. OVEREENKOMST INZAKE DE VERVAARDIGING VAN EEN MEDIAPRODUCTIE VIDEO

3.3 Na afloop van elk der fasen zal Viday B.V. schriftelijk en/of audiovisueel aan de opdrachtgever rapporteren. Elke fase eindigt en een volgende fase vangt aan door goedkeuring door de opdrachtgever van de rapportage. Goedkeuring wordt geacht verleend te zijn indien de opdrachtgever binnen veertien dagen na schriftelijke uitnodiging daartoe niet schriftelijk te kennen geeft welke wijzigingen hij met in acht name van artikel 3 lid 6 in de betreffende fase wenst te zien aangebracht. Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen wordt andermaal gerapporteerd en om goedkeuring verzocht.

3.4 Oplevering geschiedt voor of op de overeengekomen datum. Viday B.V. is slechtst niet gebonden aan (opleverings)termijnen indien deze door bij het aangaan van de overeenkomst onvoorziene omstandigheden niet meer gehaald kunnen worden. In geval van overschrijding van enige termijn zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden. Een excessieve overschrijding van termijnen kan worden beschouwd als een grond tot ontbinding van de overeenkomst, met inachtneming van het bepaalde in artikelen 8 en 9.

3.5 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt op levering doordat Viday B.V. de opdrachtgever schriftelijk in kennis stelt het vertoning gerede audiovisuele werk in answer print of online montage met geluidsnabewerking voor vertoning beschikbaar te houden met het verzoek het audiovisuele werk goed te keuren.

3.6 De opdrachtgever kan slechts wijziging op wezenlijke punten van het ter goedkeuring aangebodene verlangen, indien de uit deze wijzigingen voortvloeiende kosten volledig door de opdrachtgever voldaan zullen worden, tenzij Viday B.V. aantoonbaar op essentiële punten is afgeweken van de daaraan direct voorafgaande goedgekeurde of vastgestelde fase. Het alsdan gewijzigde zal op een nader overeen te komen tijdstip conform deze voorwaarden ter goedkeuring aangeboden worden.

3.7 Viday B.V. draagt zorg voor het verkrijgen van de eventueel vereiste toestemming tot openbaarmaking en verveelvoudiging voor het overeengekomen verspreidingsgebied van alle bij de productie of het ontwerp betrokken rechthebbenden, auteursrechthebbenden hierbij inbegrepen. Mechanische reproductierechten (vertoningrechten) voor openbaarmaking van de in de productie vastgelegde muziek zijn hiervan uitdrukkelijk uitgezonderd en komen te allen tijde voor rekening van de opdrachtgever

ARTIKEL 4 – PRIJS, BETALING, ZEKERHEIDSTELLING ]

4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) met uitzondering van producties vervaardigd onder de printprijsregeling.

4.2 Alle prijzen kunnen wijzigingen ondergaan door op het tijdstip van de overeenkomst door Viday B.V. onvoorziene omstandigheden, waardoor begrepen kostenstijgingen, veranderingen in de werkzaamheden of een wijziging van de opdracht. Tot onvoorziene kostenstijgingen worden in elk geval gerekend:

4 ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ VIDAY B.V. OVEREENKOMST INZAKE DE VERVAARDIGING VAN EEN MEDIAPRODUCTIE VIDEO

 1. onvoorziene tussentijdse wettelijk voorgeschreven kostprijsverhogende maatregelen;
 2. op het tijdstip van de aanbieding onvoorziene tussentijdse buitengewone prijsstijgingen vanproductiemateriaal, huren en dergelijke;
 3. onvoorziene vertraging ontstaan door het in verzuim blijven van opdrachtgever. Wettelijkeheffingen welke (resp. hoger of lager) gewijzigd worden na het verlenen van de opdracht, komen voor rekening van respectievelijk ten bate van de opdrachtgever.

4.3 Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Elke betaling strekt tot voldoening van de oudst uitstaande factuur.

4.4 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen overeengekomen termijn betaald, is de opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 2%. Indien de opdrachtgever na een deugdelijke ingebrekestelling in verzuim blijft, zijn alle daaruit voortvloeiende (buitengerechtelijke) incassokosten voor rekening van de opdrachtgever, waarvan de hoogte bepaald wordt op 15% van het totaal verschuldigde bedrag. Indien Viday B.V. evenwel aantoont dat deze ter inning van zijn vordering hogere kosten heeft moeten maken welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze kosten voor vergoeding door de opdrachtgever in aanmerking. 4.5 Indien de kredietwaardigheid van een partij daartoe aanleiding geeft, kan de wederpartij nadere genoegzame zekerheid verlangen bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten. Indien een partij na een daartoe door de wederpartij gestelde redelijke termijn weigerachtig blijft genoegzame zekerheid te verschaffen, geldt dit als een tekortkoming van haar contractuele verplichtingen en als voldoende grond om de overeenkomst op de in artikel 12 lid 2 omschreven wijze te ontbinden.

ARTIKEL 5 – GEHEIMHOUDING

5.1 Iedere partij zal de haar uit hoofde van deze overeenkomst door haar wederpartij ter kennis gebrachte vertrouwelijke informatie, ontwerpen en offertes van Viday B.V. hieronder begrepen, geheim houden en voorts alle noodzakelijke maatregelen treffen teneinde de informatie geheim te houden.

5.2 Zonder toestemming van de opdrachtgever zal Viday B.V. zich onthouden van gebruik van het audiovisuele werk te behoeve van zijn eigen promotie of publiciteit.

5.3 Indien partijen bij de uitvoering van deze overeenkomst gebruik maken van diensten van derden, zullen zij deze derden een gelijke geheimhouding opleggen.

5 ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ VIDAY B.V. OVEREENKOMST INZAKE DE VERVAARDIGING VAN EEN MEDIAPRODUCTIE VIDEO

ARTIKEL 6 – MEDEWERKING VAN DE OPDRACHTGEVER

6.1 Vanwege de noodzaak dat de opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst, zal de opdrachtgever Viday B.V. steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen. Gevraagde goedkeuringen zal de opdrachtgever niet op onredelijke gronden onthouden.

6.2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever faciliteiten, als bijvoorbeeld apparatuur, materiaal of gegevens ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden gebruikelijke en noodzakelijke specificaties.

6.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van de leveranciers staat of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichting voldoet, heeft Viday B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en conform het bepaalde in artikel 4 lid 2 het recht om de hieruit voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

ARTIKEL 7 – EIGENDOM EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1 Het door Viday B.V. opgenomen beeld- en geluidsmateriaal blijft, ongeacht of dit in de productie verwerkt is, eigendom en gedurende twee jaar onder berusting van Viday B.V.

7.2 Elke eigendomsoverdracht, verlening van rechten, of overdracht van rechten uit hoofde van deze overeenkomst geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat alle bedragen, – die de tegenprestatie vormen voor door Viday B.V. aan de opdrachtgever krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of ten behoeve van de opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden, en/of, – die verschuldigd zijn uit hoofde van enig tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, volledig aan Viday B.V. zijn voldaan.

ARTIKEL 8 – OVERMACHT

Een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting kan geen der partijen worden toegerekend, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID VAN VIDAY B.V.

9.1 Viday B.V. is slechts aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt als rechtstreeks gevolg van hem door zijn opzet of grove schuld toe te rekenen tekortkomingen of onrechtmatig handelen bij de vervulling van de opdracht begaan, dan wel van personen waarvan Viday B.V. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

6 ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ VIDAY B.V.OVEREENKOMST INZAKE DE VERVAARDIGING VAN EEN MEDIAPRODUCTIE VIDEO

9.2 Iedere aansprakelijkheid van Viday B.V. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Viday B.V. in voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde

7 ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ VIDAY B.V. OVEREENKOMST INZAKE DE VERVAARDIGING VAN EEN MEDIAPRODUCTIE VIDEO 1

11.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke overeenkomst of toestemming van Viday B.V. de door haar producties geleverde ontwerpen en/of audiovisuele werken te bewerken.

11.5 Wanneer de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst volledig is nagekomen, verkrijgt hij daarmee uitsluitend recht tot integrale openbaarmaking en verveelvoudiging van het audiovisuele werk voor het verspreidingsgebied conform de bestemming als bij de opdracht is overeengekomen. Indien over de bestemming niets is vastgelegd, geldt het eerste gebruik als de overeengekomen bestemming.

11.6 In de tussen partijen overeengekomen prijs is tevens inbegrepen de vergoeding voor het overeengekomen gebruik van het audiovisuele werk met betrekking tot het verspreidingsgebied en de in de overeenkomst vastgelegde eerste bestemming. In geval van ander gebruik, verveelvoudiging, hergebruik of ruimer gebruik van het audiovisuele werk, al dan niet in gewijzigde vorm, dient tussen partijen steeds een nadere overeenkomst met betrekking tot deze vergoeding te worden gesloten.

11.7 De opdrachtgever zal niet zonder schriftelijke toestemming van Viday B.V., de door Viday B.V. aan de opdrachtgever gepresenteerde voorstellen, treatments, ontwerpen of audiovisuele werken, geheel of gedeeltelijk, gebruiken op enigerlei wijze anders dan is overeengekomen.

ARTIKEL 12 – HERROEPING EN TUSSENTIJDSE BEËINDIGING

12.1 Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, is Viday B.V. gerechtigd tot een zoveel mogelijk in onderling overleg vast te stellen schadeloosstelling op basis van de volgende elementen:

 1. alle door Viday B.V. tot het tijdstip van de herroeping gemaakte out of pocket kosten,vermeerderd met eventueel verschuldigde annuleringskosten van gecontracteerde freelancers;
 2. alle door Viday B.V. tot het tijdstip van herroeping gemaakte uren tegen het gebruikelijk tarief;
 3. een gebruikelijk percentage overheadkosten over de som van a. en b.;
 4. gederfde winst;
 5. schadeloosstelling in geval van leegloop van creatief en technisch personeel.

12.2 De overeenkomst kan uitsluitend worden beëindigd door ontbinding en zulks uitsluitend indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden per aangetekende brief aan de andere partij; rechterlijke tussenkomst is niet vereist.

8 ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ VIDAY B.V. OVEREENKOMST INZAKE DE VERVAARDIGING VAN EEN MEDIAPRODUCTIE VIDEO

12.3 Indien de opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds een prestatie ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door Viday B.V. nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Viday B.V. voor de ontbinding heeft gefactureerd i.v.m. hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

12.4 In afwijking van het bepaalde in lid 2 van dit artikel kan een partij, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst d.m.v. schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij geheel of gedeeltelijk beëindigend,

 1. indien de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
 2. indien aan de wederpartij – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend;
 3. indien de wederpartij anderszins niet in staat is haar verplichtingen uit de overeenkomst tevoldoen of indien haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.

ARTIKEL 13 – BEPERKINGEN GELDIGHEID Het in deze voorwaarden bepaalde geldt slechts, voor zover dat in overeenstemming is met de eisen van redelijkheid en billijkheid. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijke nietig zijn of anderszins ongeldig blijken te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Een nietige of anderszins ongeldige bepaling wordt geconverteerd in een wel geldige bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking.

ARTIKEL 14 – NEDERLANDS RECHT Alle door deze voorwaarden beheerste rechtsverhoudingen zijn uitsluitend aan het Nederlands recht onderworpen.

ARTIKEL 15 – GESCHILLEN Alle geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door de Raad van Arbitrage voor het Film- en Bioscoopbedrijf in Nederland bij arbitrage beslecht conform de bepalingen van het arbitragereglement zoals dit laatstelijk is vastgesteld door de Nederlandse Federatie voor de Cinematografie.

Veelgestelde vragen

Ja, dit wil ik ook wel...

Bekijk onze projecten

Viday videomarketing workshop

Video is niet alleen enorm leuk, maar ook super interessant! Er zijn heel veel vlakken waar je video voor kan gebruiken om je bedrijf op de kaart te zetten. Samen met jou en je collega's gaan we de wereld van videomarketing verkennen. Neem gerust contact op voor informatie.

Meer weten?